Pravidlá a podmienky používania služby


Platné od 9. apríla 2014.

1. Tieto pravidlá stanovujú práva a povinnosti člena klubu klikačka.sk (ďalej len "člen") a prevádzkovateľa klubu klikačka.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Členom je osoba, ktorá prostredníctvom registračného procesu na stránkach www.klikacka.sk prejavila a potvrdila svoju vôľu, stať sa členom klubu klikačka.sk a bezvýhradne pristupuje k rešpektovaniu týchto pravidiel.

3. Prevádzkovateľom je spoločnosť Nearby smart communication s.r.o., IČO: 02590263 so sídlom Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika.

4. Členom sa môže stať osoba, ktorá prejaví svoju vôľu stať sa členom a zaregistruje svoju e-mail adresu prostredníctvom registračného procesu na stránkach www.klikacka.sk. Všetky údaje vkladané počas registračného procesu musia byť pravdivé.

5. Každý člen môže mať v klube zaregistrovanú iba jednu e-mail adresu.

6. Členstvo v systéme je bezplatné a člen ho môže kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie členstva prevádzkovateľovi. Žiadosti môže byť vyhovené iba v prípade, že obsahuje platné užívateľské meno člena, podľa ktorého možno člena v systéme identifikovať. V prípade, že sa člen rozhodne svoje členstvo zrušiť, stráca nárok na nevyplatené odmeny.

7. Člen je povinný informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách v osobných údajoch, ktoré uviedol pri registrácii.

8. Všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa od člena počas trvania členstva budú použité výhradne pre potreby klubu klikačka.sk a nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám.

9. Každý člen môže získavať nových členov. Získavanie nových členov je možné výhradne formou odporúčania. Člen odporučí webovú adresu, ktorú prevádzkovateľ zriadi pre člena. Ak sa takto získaný člen na uvedenej adrese zaregistruje, člen, ktorý ho odporučil sa stáva jeho odporúčateľom a k jeho celkovej sume odmien sa pripočíta €0,33 (10,- Sk). V prípade, že sa takto oslovený potenciálny člen nezaregistruje do 30 dní, člen, ktorý ho odporučil, stráca garanciu toho, že sa stane jeho odporúčateľom v budúcnosti. Každý člen môže formou odporúčateľstva získať do systému najviac 15 užívateľov medzi dvoma výplatami odmien. V prípade, že užívateľ medzi dvoma výplatami formou odporúčateľstva získa viac užívateľov, stráca garanciu pripísania odmien za nových získaných užívateľov nad rámec povoleného množstva.

10. Člen súhlasí so zasielaním správ komerčného aj nekomerčného charakteru a tiež námatkových kontrolných e-mailov na jeho registrovanú e-mail adresu. Za každú správu komerčného charakteru vzniká členovi nárok na odmenu. Správami nekomerčného charakteru sa rozumejú správy, ktoré slúžia na informovanie členov o záležitostiach klubu a správy, ktorých autorom je prevádzkovateľ systému. Nekomerčné správy nemusia byť odmeňované. Námatkové kontrolné e-maily sú také správy, ktorými sa overuje, či užívateľ správy číta, pričom užívateľ bude upozornený, že ak prijatie takejto správy potvrdí, bude mu znížená odmena. Námatkové kontrolné e-maily pripomínajú reklamu avšak sa nesmú potvrdzovať, v opačnom prípade je užívateľovi odmena krátená o €1,00 (30,126 Sk). Člen bude v samotnej správe upozornený na to, že sa jedná o námatkový kontrolný e-mail a že za jeho potvrdenie sa odmena kráti.

11. Členom klubu sú zasielané komerčné správy od záujemcov o rozoslanie komerčnej správy. Cenu správy určuje prevádzkovateľ a registrovaný člen má nárok na odmenu za prijatie a potvrdenie prijatia takejto správy. Člen môže potvrdiť prijatie komerčného e-mailu ľubovoľne veľa krát, nárok na odmenu za prijatie jedného komerčného e-mailu však vzniká iba raz.

12. Za každý komerčný e-mail odoslaný na adresu člena, vzniká členovi nárok na odmenu. Výška odmeny je stanovená prevádzkovateľom a je vyhlasovaná na internetových stránkach www.klikacka.sk.

13. Jednotlivé nároky na odmenu sa spočítavajú a nárok na vyplatenie odmeny vzniká, keď celková suma odmien dosiahne €6,64 (200,- Sk).

14. Nárok na vyplatenie odmeny vzniká vtedy, keď dôjde k identifikácii člena, ktorý správu prijal. Ak ešte tento člen nie je identifikovaný, nárok za odmenu je evidovaný a v momente, keď dôjde k identifikácii, bude nárok vyplatený dodatočne. Identifikácia prebieha len raz a to formou, ktorú uzná prevádzkovateľ za vhodnú. K identifikácii bude člen vyzvaný, keď dosiahne nárok na vyplatenie odmeny. Odmeny nie sú vyplácané členom vo veku pod 18 rokov.

15. Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Slúžia výhradne na podporu predaja služieb systému klikačka.sk.

16. Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek prípadné straty, ktoré členovi vzniknú v dôsledku členstva v klube klikačka.sk.

17. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zrušiť členovi členstvo v prípade, že zo strany člena dôjde k porušeniu týchto pravidiel. Člen, u ktorého dôjde k zrušeniu členstva, nemá nárok na vyplatenie akýchkoľvek odmien.

18. Prevádzkovateľ môže zrušiť členstvo v prípade, že registrovaná e-mail adresa člena je nefunkčná alebo z akéhokoľvek dôvodu nie je možné na ňu počas 7 dní úspešne doručiť žiadnu správu.

19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá v prípade, že dôjde k takejto potrebe. Prevádzkovateľ má tiež právo kedykoľvek zmeniť spôsob odmeňovania.

20. Týmto sa rušia pôvodné pravidlá platné do 9.4.2014.
Vaša reklama na tomto mieste za 5€ / mesiac

Neplatíte za kliknutia, ale za dobu zobrazenia. Info a objednávky: reklama@klikacka.sk

Prihlásenie


» Nová registrácia

» Zabudnuté meno
» Zabudnuté heslo
Štatistiky

Zaregistrovaných
97979 užívateľov.
(od 14.1.2008)

10 najnovších:

IYKySMjUXobtzmW (14:06)
ULZrIFlj (12:19)
meJvzgDUy (05:49)
QEwbBqks (04:20)
pmPoNHMl (03:54)
IiZGgVERNxHAq (03:10)
McECPDGyoJ (02.10 22:17)
OSUAoZucHfBtLMqm (02.10 22:01)
wSoryfxFAQbY (02.10 10:41)
iUOFmGfWuph (02.10 02:10)

Predpoveď počasia

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
Čo o nás povedali iní...